İslam Akidesi
  ŞİA HAKKINDA ALİMLERİN SÖZLERİ
 

ŞİA HAKKINDA ALİMLERİN SÖZLERİşiiler hakkında kafir hükmü veren ehlisünnet alimlerinin sözlerini naklediyoruz.biiznillah


imam Ahmed bin Yunus (öl: 227 hicri) Ahmed bin Hanbel onun hakkında bir talebesine sunları söyler: “Ahmed bin Yunus’a git. O islam’ın
alimidir.”
[Tezhip el Tezhip: 1/29]


Kutubi Sitte alimleri ondan hadis rivayet etmistir.Rafiziler hakkında hükmünü ibni Teymiye söyle nakletmektedir; “Dedi ki; ‘Eger bir Yahudi ile
bir rafizi koyun keserlerse ben yahudinin kestiginden yerim. Ama rafizinin
kestiginden yemem. Çünkü o İslam’dan dönmüstür. (mürtet olmustur)”
[Sarimu’l-Meslul: 570]


imam Buhari (r.a.) dedi ki; “Namazımı cehmiye ve rafiziler ya da
hıristyan ve yahudiler arkasında kılmakta fark görmüyorum. Onlara selam
verilmez. Hastaları ziyaret edilmez. Onlarla nikâh yapılmaz. Sahitlikleri
kabul edilmez ve kestikleri yenmez” [Halku Af’al el’ibad: 125]


İbn Hazm (r.h) der ki; “Hristyanların (rafizilerin iddasına göre) ‘Kur’an
degistirilmistir’ sözüne gelince rafiziler aslen Müslüman degildir. O bir
fırkadır. İlki peygamber efendimiz (s.a.v) den 25 sene sonra ortaya
çıkmıstır. Küfür ve yalan konusunda Yahudi ve hıristyanları takip ederler.”
[El fasl: 2/213]


Abdulkadir El Bagdadi öl:429 h. dedi ki; “Küfrün herhangi bir çesidini
duymayalım veya görmeyelim ki, illa o çesitten bir çesidini rafizi
mezhebinde buluruz.” [El-Milel: 52]


Yine söyle dedi; “Allah hakkında ‘Ona bir sey belirdi’ demeleri sebebiyle
onları tekfir etmek vaciptir. Sözleri söyledir; ‘Allah bir sey ister sonra o sey ona belirir. Ve onlar sunu iddia ettiler; “Eger Allah’u Teâlâ bir seyi emredip sonra o seyin hükmünü kaldırıyorsa, ona bir sey belirdiginden dolayıdır…”
(Aynı eser)


imam bni Kesir Ed-Dimaski (r.h.) Allah u Teâlâ’nın su ayeti konusunda
sunu söyledi:
“Muhammed, Allah'ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da
kâfirlere karsı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları,
rüku edenler, secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah'tan bir
fazl (lütuf ve ihsan) ve hosnutluk arayıp-isterler. Belirtileri, secde
izinden yüzlerindedir. İste onların Tevrat'taki vasıfları budur:
İncil'deki vasıfları ise: Sanki bir ekin; filizini çıkarmıs, derken onu
kuvvetlendirmis, derken kalınlasmıs, sonra sapları üzerinde
dogrulup-boy atmıs (ki bu,) ekicilerin hosuna gider. (Bu örnek,)
Onunla kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip
salih amellerde bulunanlara bir magfiret ve büyük bir ecir
va'detmistir.” [Fetih: 29]


imam Malik bu ayetten, sahabelere bugz eden kisilerin kâfir olacagı
hükmünü çıkarmıstır. Dedi ki; “Çünkü sahabeler kâfirlere nefret verirler.
Kim sahabe (r.a.) a bugz ederse bu ayete binaen kâfir olur. Bu konuda
bazı âlimler onlara muvafakat etmistir.” [İbn Kesir: 4/129]


Muhammed Ali Es-Sevkani (r.h.) dedi ki; “Rafzilerin ve davetinin aslı,
dindeki insanları aldatmak ve Müslümanların seriatına muhalefet etmektir.
Ne kadar acayiptir ki İslam uleması ve din sultanları bunları bu apaçık ve
büyük münkerde devam etmelerinde terk ettiler.


Bu problemli kisiler, bu temiz seriatı reddetmek ve ona muhalefet etmek isteyince, onu tasıyanların sahsiyetlerine dil uzattılar. Çünkü seriata ulastıracak yol ancak onlardan geçer. Bu seytani vesilelerle ve lanetlik bahanelerle aklı zayıf olanları yanılttılar. Onlar en hayırlı halifeye küfredip lanet ederler.
Seriata karsı inatçılıgı ve ‘kullardan ahkâmı kalkmıstır’ sözlerini gizlerler. Büyük günahlar arasında bu kötü vesileden kötüsü yoktur. Çünkü o Allah’a,Rasulüne (s.a.v) ve seriatına dik kafalılık demektir.


Velhasıl onlar su dört büyük günah içindedirler ve her biri apaçık küfürdür;


Birincisi: Allah’a inat etmek.


İkincisi: Rasulüne (s.a.v.) inat etmek.


Üçüncüsü: Temiz olan seriatına inat edip onu iptal etmeye çalısmak.


Dördüncüsü: Sahabeleri (Allah onlardan razı olsun) tekfir etmek.


Hâlbuki onlar (sahabeler) Allah’ın kitabında; “kâfirlere karsı siddetli”,
“Allah’u Teâlâ onlarla kâfirleri öfkelendirir” ve “Allah onlardan razı
olmustur” diye vasf edilmistir. Hâlbuki temiz olan seriatımıza göre bir
kimse bir Müslümanı tekfir ederse kâfir olur.


Delili; Buhari ve Müslim’in İbni Ömer’den rivayetlerine göre Rasulullah
(s.a.v.) söyle buyurmustur; ‘Eger bir adam kardesine <<ey kâfir>> derse
ikisinden birine döner. Eger dedigi gibiyse bir sorun yoktur. Ama degilse
kendisine döner’
Bu kaideye göre, her kötü bir rafizi bir sahabeyi tekfir etmesi ile kendi
küfre girmis oluyorsa, bazılarını bırakıp bütün sahabeyi tekfir eden ne
olur?” [Usul Mezheb El Sia Lil Kifari: 3/1270-1271]


Tefsirci imam Alusi (r.h.) dedi ki; “Maverau’n-Nahir âlimlerinin çogu İsna
aseriyye fırkasının (rafiziler) kâfir olusuna, mallarının, kanlarının helalligine
ve kadınların helalligine hükmetmislerdir. Çünkü onlar sahabeyi kirama
(Allah onlardan razı olsun) küfretmektedirler. Özellikle de
peygamberimizin gözü ve kulagı mesabesinde olan seyheyne (Ebu Bekir
ve Ömer) küfretmektedirler. Sıddık’ın hilafetini red ediyorlar. Müminlerin
anası olan Aise’ye, Allah onu arındırmasına ragmen iftira atmaktadırlar.
Hepsi Ali’yi üstün tutmaktadırlar. Hatta Ulul azim peygamberlerin
haricindeki peygamberlere üstün tutmaktalar. Ve Kur’an’ın eksiklikten ya
da fazlalıktan arınmıs oldugunu kabul etmemektedirler.” [Usul mezhep el
rafida: 3/1271]


ibni Teymiye söyle dedi; “ilim ehli olsun veya digerlerinden olsun, kim
bunlarla savasmanın hükmü,(caiz olan bir tevile göre) halifeye karsı çıkmıs
asilerle savasmanın hükmü gibidir derse, o hatalıdır ve islam seriatı
hakikati konusunda cahildir. Çünkü bunlar Rasulullah (s.a.v)’in bizzat
seriatının ve sünneti seniyyesinin dısına çıkmıslardır. Onlar Haruri olan
Haricilerin uzaklasmalarından daha çok uzaklasmıslardır. Onlar için geçerli
olabilecek te’vil Müctehid imamların kaynaklarda ictihad etmesi gibi beyanı
olmayan seylerde te’vili gibidir. Ama bunların kitap veya sünnet ve icma
da böyle te’villeri yoktur. Ama onların tıpkı Yahudi ve hıristyanlarda olan
te’villeri gibi te’villeri vardır. Onların te’villeri arzularına uyan kisilerin
te’villerinin en kötü cinsidir.” [Mecmu’l-Fetava: 28/482]
Ahmed bin Hanbel (r.a) diyor ki: “İster Cehmiyye, Kaderi yada Şia olsun eğer ki -kendi yollarına- davet ediyorlarsa, onlara ne selam verilir ne de cenaze namazları kılınır”( es-Sunneti li’l Hallal : rakamul eser: 785)

Musa bin Harun bin Ziyad (r.a) dedi ki: Muhammed bin Yusuf’dan işittim ki: Adamın bir tanesi Ebu Bekr (r.a)’e sövenin hükmünü soruyor. O’da dedi ki: Kafirdir. Adam da dediki: Cenaze namazı kılınırmı? O’da dedi ki: Hayır. Bende sordum ki: Adam “Allah’dan başka ilah yoktur diyor, biz onu ne yapacağız? O’da dedi ki: Ona ellerinizle dokunmayın, odunlarla çukuruna kadar taşıyıp gömün.”( el-Sunneti li’l Hallal : rakamu’l eser: 794)


Muhammed bin Yusuf (r.a) diyor ki: “Cehmiyyeleri ve Rafizi şiileri ancak zındıklar olarak görüyorum.”( Şerh Usulü İtikadi Ehli Sünne ve Cemaa 1545/8)

Ahmed bin Yunus (r.a) diyor ki: “Ben Şiilerin kestikleri eti yemem, çünkü onlar bana göre mürteddirler.”( Şerh usulu itikadi ehli sunne vel cemaa: 1546 /

İmam Şafii (r.a) diyor ki: Ey Malik! Eğer Şiilerin adamlarını köle olarak almak ya da evimi tamamen altınla doldurmalarını isteseydim, onlar için Ali (r.a) adına yalanlar uydururdum ve bunu yapardım. Fakat ben Allah’ın adına yemin ederim ki O’nun adına hiç yalan uydurmadım. Seni hevalarına uymuş, saptırıcılardan sakındırırım. Onların en şerlileride
Şiilerdir.

Şiilerin imtihanı ile Yahudilerinkisi aynıdır:

Yahudiler dedi ki: “Sultanlık ancak Davut (a.s) un soyuna verilir.”
Şiiler dedi ki: “Emirlik ancak Ali (r.a) nin soyuna verilir.”
Yahudiler dedi ki:“Mesih ve Deccal çıkana kadar ya da İsa (a.s) semadan inene kadar Allah yolunda cihad yoktur!”

Şiiler dedi ki: Mehdi zuhur edip sonra gökten birisi nida edene kadar Allah yolunda cihad yoktur!”

Yahudiler akşam namazını yıldızlar gökyüzünü kaplayana dek ertelerler! Aynı şekilde Şiilerde!

Ve Nebi (s.a.v) buyuruyor ki: “Ümmetim akşam namazını yıldızların gökyüzünü kaplamasına kadar ertelemedikçe hayır üzeredir, fıtrat üzeredir”

Yahudiler elbiselerin sarkıtırlar (uzun bırakırlar) ve aynı şekilde Şiilerde!

Yahudiler kıbleden az da olsa yüzlerini çevirirler, aynı şekilde Şiilerde!

Yahudiler Tevratı tahrif ettiler, aynı şekilde Şiiler Kuranı tahrif etti!

Yahudiler tüm Müslümanların kanlarını helal görmekteler aynı şekilde Şiilerde!

Yahudiler boşanmanın üç defa olduğunu kabul etmezler ve aynı şekilde Şiiler!

Yahudiler kadınlar için iddet olmadığını söylüyorlar, aynı şekilde Şiiler!

Yahudiler Cibril (a.s)’e buğz etmekte ve o bizim meleklerden düşmanızdır demektedirler. Şiiler de: Yanlışlıkla Muhammed (s.a.v)’e vahy indirdi demektedir.

İki konuda Yahudi ve Hıristiyanlar Şiilerden daha üstündürler:

Yahudilere sordular: Sizin en hayırlı milletiniz kimdir?
Dediler ki: Musa (a.s)’nın ashabı

Şiilere sordular: Sizin milletinizin en şerlileri kimlerdir?
Dediler ki: Muhammed (s.a.v)’in ashabı

Hıristiyanlara sordular: Sizin milletinize bağlı olanların en hayırlıları kimlerdir?
Dediler ki: İsa (a.s)’nın havarileri (yardımcıları)

Şiiler’e sordular: Sizin milletinize bağlı olanların en şerlileri kimlerdir?
Dediler ki: Muhammed (s.a.v)’ in havarileri.
Onlara bağışlanma dilemekle emrolundular lakin bunlar onlara sövdüler ve kınından çıkarılmış kılıçlar kıyamet gününe kadar boyunlarının üzerinde olacaktır biiznillah.”( Şerh usulu itikadi ehli sunne vel cemaa: 1549 /

İmam Gazali Buyuruyorki ; “ Şiilerin İki Yönden Tekfir Edilmesi Gerekir; Birincisi Şudurki Onlar Ehli Sünenti Tekfir Ederler ve Kafir olarak Bilirler bu sebep ile Bize Kafir Dyen Kafirdir, İkincisi ise şudurki Onlar Sahih Hadisleri Red ediyorlar Hz. Peygamber sav. sözlerini red ediyorlar, Bu sebeplede tekfirleri gerekir. (fedaul Batıniyeden Özetle)

Abdulkadir El Bağdadi öl:429 h. dedi ki; “Küfrün herhangi bir çeşidini duymayalım veya görmeyelim ki, illa o çeşitten bir çeşidini rafizi mezhebinde buluruz.” [El-Milel: 52]

Yine şöyle dedi; “Allah hakkında ‘Ona bir şey belirdi’ demeleri sebebiyle onları tekfir etmek vaciptir. Sözleri şöyledir; ‘Allah bir şey ister sonra o şey ona belirir. Ve onlar şunu iddia ettiler; “Eğer Allah’u Teâlâ bir şeyi emredip sonra o şeyin hükmünü kaldırıyorsa, ona bir şey belirdiğinden dolayıdır…” (Aynı eser)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Toplam 142280 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
islamakidesi.tr.gg