İslam Akidesi
  SİYONİST YAHUDİ PLANLARI VE TALMUT EMİRLERİ
 

SİYONİST YAHUDİ PLANLARI VE TALMUT EMİRLERİ
2006-03-23
 
Protocol For World Conquest      
CONFİDENTİAL NOTİCE TO ALL JEWS  
AMERİKAN HAHAMLAR MERKEZ KOMİTESİNİN GAYET MAHREM TAMİMİ
 
            Dünya hakimiyeti için bütün Yahudilere gayet mahrem tebligat ve Amerikan Yahudilerine “Hakimiyetten” evvel son talimat:
1-      Radyo, Televizyon, gazeteler, sinema, mecmualar ve kitaplar üzerindeki büyük kontrolünüzü tevsi ediniz.
2-      Hukuk, tıp, kimya, ve buna benzer bütün tahsillerden, Yahudi olmayanları uzaklaştırınız ve Yahudileri bilhassa bu şubelerde tahsile ve okumağa teşvik ediniz.
3-      Gayri Yahudilerin mektep ve kolejlerini birer içtimai ihtilal merkezi haline getiriniz.
4-      Gayri Yahudi peygamberleri gülünç şekle sokup, onları terzil edecek mevzular icat ve aynı zamanda Yahudi olmayanlar arasında tefrika ve nifak çıkartınız. Din müesseselerini zayıflatmalı, fakat bizlere karşı da kendilerine kardeşlik hisleri telkin ediniz.
5-      Bizden olmayan kadın ve çocukların ahlakını ifsat ediniz.
6-      Kanunları ve anayasaları yanlış şekillerde tefsir ederek mahkemelerini dahi iğlak edip, her yere şüphe ilka ediniz.
7-      İçtimai sınıflar arasında nifak ve mücadele tohumlarını ekiniz. Renkli ırkları diğer ırklara düşman kılınız.
8-      Politikacıları satın alınız. Hükümetlerini çürütünüz.
9-      Çeşitli aşılar ve suya katılan türlü yabancı maddelerle bizden olmayanları tımarhanelere atarak ve medeni hakları suiistimal ederek ederek onları ifna ediniz.
10-   Devlet adamlarını eliniz altında tutmağa çalışınız.
11-   Memleketlere girmek imkanlarını ve kanunlarını kolaylaştırınız.
12-   Her vasıtaya müracaat ederek para üzerindeki diktatörlüğünüzü takviye ediniz.
13-   Cumhuriyeti ortadan kaldırarak onun yerine demokrasiyi ikame ediniz.
14-   Türlü hile ve desise kullanarak işçileri elde tutunuz. Mitingler tertip ediniz. Grevler yaptırınız ve bu mevzuda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyiniz.
İşte bu usuller sayesinde bulunduğumuz memleketi inkıraza, ahlaksızlığa, iflasa, sivil harbe sürükleyip düşmanlarımızın sayısını azaltacağız ve memleketi istediğimiz istikamete sürükleyeceğiz.
Unutmayın ki: Bolşevik ihtilali bizi Rusya’nın efendisi yaptı. Son harp ise bizi Asya ve Avrupa’nın efendisi kıldı. Bundan yalnız İspanya hariç kaldı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İSRAEL devletini meydana getirdi. Bize bahşedilen bu hazineyi dünyanın merkezi haline getireceğiz.
Eğer Yahudi olmayanlar tarafından yukarıda talimat ve program hakkında sorguya çekilirseniz, yukarıdaki malumatı tel’in ediniz, reddediniz, bilmemezlikten geliniz ve elinizden gelen her türlü çareye başvurarak bu malumatın doğru olmadığına onları inandırmağa çalışınız. Bu mevzuda yemin edebilirsiniz. TALMUT size böyle emrediyor.
İşbu program ve talimatın gayri Yahudilerin eline geçmesinin bizim için nasıl bir faciaya neden olacağını ayrıca ilaveye lüzum yoktur.
 
  Hahamlar Merkez Komitesi
 
Siyonislerin planlarını tahlil etmek bakımından suikast planlarının uzun ve tafsilatlı maddelerini bir öz halinde madde madde yazmayı faydalı bulduk.
1-      Genç nesli mugayir ahlak telkinatla ifsat etmelidir.
2-      Aile hayatını yıkmalıdır.
3-      İnsanlara kötülükleriyle tahakküm etmelidir.
4-      Sanatı düşürerek edebiyatı müstehcen ve şehevi kalıba dökmelidir.
5-      Mukaddesata hürmeti tahrip etmelidir. Hürmetle anılan insanlar hakkında rezilane vak’alar uydurarak onların itibarlarını kırmalı. Yüksek tenkidi teşvik ederek akide ve mukaddesatı kökünden baltalamalı ve manevi sahalarda ihtilaflar ve ayrılıkları körüklemeli…
6-      Hudutsuz bir lüks ve baş döndürücü modaları ve çılgınca israfları teşvik etmeli, makul ve basit şeylerden zevk almak hassasını derece derece ortadan kaldırmalı.
7-      Toplulukların dikkatlerini avam eğlenceleri, oyunlar, makul haddi aşmış spor mücadeleleriyle oyalamalı ve bunun gibi halkı eğlendirerek düşünmekten alıkoymalı.
8-      Taşkın nazariyelerle fikirleri zehirlemeli, daimi surette gürültülü kargaşalıklarla cümlei asabiyeyi bozmalı, afyonlu zehirlerle vücutları tahrip etmelidir.
9-      Umumi bir hoşnutsuzluk yaratarak içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlık sokmalı.
10-  Aristokrasiye müthiş vergiler yükleyerek onları borca boğmalı ve bu suretle servetlerinden ayırmalıdır. Avamı asil ve kibar sınıfın yerine geçirerek bu suretle altın buzağı mezhebini kurmakı…
11-  Patronlarla işçilerin münasebetlerinde grevler ve Locvh Outlar (yani patronların iş durdurmaları) çıkararak onları bir birinden ayırmalı ve bu suretle semeredar işbirliğinden doğacak iyi münasebetleri baltalamalı.
12-  Yüksek ve münevver tabakanın kuvve-i maneviyelerini her çareye başvurarak kırmalı. Zenginlerin mantıksız ve bayağı hareketlerini teşhir ederek kütlenin hiddet ve asabiyetini tahrik etmeli.
13-  Sanayinin ziraati ezmesine imkan vererek böylece yavaş yavaş endüstriyi delice spekülasyon vasıtası haline getirmelidir.
14-  Bir takım saçma nazariyelerin ortaya atılmasını teşvik ederek halkı tatbikine imkan olmayan fikirlerle dolambaçlı yollarda kaybetmelidir.
15-  Hayat pahalılığı karşısında amelenin menfaatine yaramayacak bir şekilde maaşları artırmalı.
16-  Beynelminel meseleler çıkararak vak’alar ihdas etmeli ve milletler arsında ihtilaflar vücuda getirmeli, kin ve nefreti körüklemeli. Korkunç silah miktarını artırmalıdır.
17-  Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum ellere vermeyi mümkün kılan bir intihap usulü bahşetmelidir.
18-  Bütün hükümet şekillerini değiştirerek mühim makamları ifşa edilemeyecek gizli sırları olan kimselere tevdi etmeli ve onlara hakim olmalıdır.
19-  Meşru hükümet şekillerini derece derece değiştirerek mutlak bir istipdat kurmalıdır.
20-  Siyasi buhran zamanlarında servetleri mahvedecek ticaret usulleri bulmalıdır.
21-  Mali istikrarı bozmalı.İktisadi buhranları çoğaltmalı ve alem şümul bir iflas hazırlamalıdır.Sanayiin çarklarını durdurarak bütün kıymetleri tahrip etmeli  ve dünyada mevcüt altını mahdut ellere toplayarak muazzam sermayeleri kat’i felce uğratmalı;vakti gelince her türlü krediyi keserek panik çıkarmalıdır.
22-  Hükümetlerin ölümünü hazırlamalı; insaniyeti ıstırap, elem ve yoksullukla zayıf düşürmelidir.
 
TALMUT’TAN YAHUDİ İTİKADI İLE İLGİLİ BAZI BÖLÜMLER
1-      Eğer bir haham sana sağ elin için; bu sol elindir derse ona bütün kalbinle iman etmeye mecbursun.
2-      Senin görüş ve inanışına taban tabana zıt olsa da hahamların sözlerinin gökten indiğine inanacaksın
3-      Bir insan Talmut doktrinlerine harfiyen riayet etmezse artık katiyen mesut olamaz.
4-      Talmut’a karşı saygısızlık Tevrat’a hürmetsizlik demektir.
5-      Yahudi maksat ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır.
6-      Yahudi olmayanlara karşı daima riyakar bir güler yüz gösteriniz ve fakat onların sulh yapılmaz birer düşman olduklarını asla unutmayınız.
7-      Yalnız Yahudi olanlara düşman gözüyle bakılır. Yahudilerden gayrısı sadece birer hayvan, hatta birer domuzdur.
8-      Yahudi olmayanlara hayvan muamelesi yapılır.
9-      Allah dünyanın bütün servetini yalnız Yahudilere tahsis etmiştir. Bütün dünya serveti onlarındır.
10-  Bir şey çalmayınız, hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır. Diğer milletlerin mal ve canları helaldir.
11-  Yahudi olmayan bir insandan çalınan her şey meşrudur.
12-  Eğer Yahudi olmayan bir insan zarurete düşerse ona vereceğiniz paraya  o şekilde faiz koymalısınız ki, o adam bunun altından kalkmasın ve bütün malını satmaya mecbur olsun. Yahudinin bütün bunlardan istifade etmesini ve kendinden başkasını ezmeyi bilmesi şarttır.
13-  Yahudi olmayan bir insanın kanını dökmek Allah’a karşı bir kurban vermektir.
14-  İsraelin kızı olmayan her kadın bir hayvandır. Yahudi olmayan bir kadınla gayri meşru münasebet Yahudi için günah sayılmaz.
15-  Yahudi şeraiti erkeklere zinayı haram kılmıştır fakat bu yalnız Yahudi kadınlarını siyanet içindir Yahudi olmayanların ırzı, namusu helaldir.
16-  Hahamlar bütün bu sırları (Haşa) Allah’tan bile saklarlar. Onu yalnız İsrael milletine ifşa ederler.
17-  Bir yeminle dimağ nasıl tehdit edilebilir. Bu esrarı, İsrail’in Allah’ına dahi söylemeyeceğim. Fakat onu İsrail halkına söyleyeceğim.
18-  Bütün bunlar gayri Yahudilere hissettirilmeden yapılmalıdır. Aksi takdirde yemin hükümsüz kalır ve Allah’ın isminin kirlenmemesi için men edilir.
19-  Sizi Yahudi olmayanlardan birini öldürmek suçuyla itham ederlerse, bunu yeminle açıkça inkar edebilirsiniz. Çünkü öldürülen bir hayvandır.
20-  Büyük barış gününde bütün günahlar geri alınır yeminler hükümsüz kalır. (Yom Kipur) yani Yahudilerin sene başında, Yahudi olmayanlara karşı işledikleri cinayetler affedilmiş sayılır… Ve tekrarlanmasına müsaade edilir.
21-  Her kim hahamlara hürmetsizlik eder ve Yahudi olmayan bir mahkeme huzurunda dindaşları aleyhine şahadette bulunursa derhal lanete uğrar…
 
 
Kaynak:   GİZLİ DEVLET VE FESAT PROĞRAMI  - Cevat Rifat ATİLHAN  -  Aykurt Neşriyatı 1957
 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Toplam 142280 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
islamakidesi.tr.gg