İslam Akidesi
  NURCULUK NEDİR
 

Nurculuk nedir. İç yüzü amacımız gerçekleri görmeniz.?

Maksadımız bidat ve sapıklıklardan insanları kurtarmak ve insanları Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkasına çekmektir. Çünkü ateşten kurtulacak yegane fırka ehli sünnettir.
Bir fırkanın adı Ehl-i Sünnet diye anılmıyorsa o zaten baştan bidat
fırkası olmayı kabullenmiştir. Şia, Havariç, Mutasavvıfe gibi tarih
yalancılarla sahte peygamberlerle dini yıkıcı insanlığa zarar verici hareket ve
insanlara doludur. İslam tarihi ve İslam’ın büyük devletleri hep bu yıkıcı
akımlardan zarar görmüştür.
Şia, Babek, İsmaili, Nusayri ve pek çok isyanlara tanık oldu tarih. Tabi her
isyan her zararlı hareket silahlı olmamıştır. Bazıları da fikri
olmuştur. Müslümanların itikadına saldıran onları dinden uzaklaştıran dinin
özünü yanlış tevil ederek Müslüman’ların itikadını bozan hareketlerde
olmuştur
İşte bunlardan biriyle bugün karşı karşıyayız. Takriben 85 sene evvel
Osmanlı’nın yıkılması ulemanın yurt dışına sürgün edilmesi ve meşayihi
islamiyyenin feshedilmesi neticesiyle memlekette alim kalmamış isteyen
istediği bidatı yaymakta tabiri caizse kuzu yokken keçiler padişah
olmakta idi.
İşte bu harekette bu tarihlerde memleketin boş olan ve su istimale
müsait dini atmosferinden faydalanarak neşvu nema buldu. İlk senelerde
mahkemelere gidip geldi bu hareketin kurucusu ve kitapları
diyanet işleri riyaseti 10 larca kez bu
hareket hakkında menfi kararlar almıştır. Bunlar 1965 senesinde Nurculuk
Hakkında ismi ile neşredilmiştir.
Özal ve Refahyol iktidarlarının ardından yanı başımızdaki İran’da da bir
İslam İnkılabı zuhur etmesinden mütevelli Türkiye’de İslam tırmanışa
geçti. Ve Nurcular bundan çok istifade ettiler ve fikirlerini hususen
gençlere üniversite öğrenci evleri ve dershanelerde empoze etmeğe
başladılar. Bugünde televizyon radyo ve internet aracılığı ile bu empoze devam
etmektedir.
Malum olmuştur ki ihtilalci siyasi partiler dini misyoner gruplar ve
sigara imalatçıları hep gençleri hedef kitle olarak seçer.
İslam dininin aslı kitap ve sünnettir. Bunlardan doğan bir güneş ise
fıkıh ilmimizdir. Her Müslüman’ın bir mezhebi taklit etmesi kendisi için
hayırlı olandır. Çünkü herkes müçtehit değildir. halkın çoğu avamdır ve dini
meseleleri anlayamayacağı için bir mezhebi taklit etmesi onlar için
evladır.
Ancak bugün Türkiye’de insanlar kitap sünnet ve 4 mezhepten ziyade bazı
sapık tarikatları cahil hocaları taklit etmekte, bunlar taklit edilmeye
layık değiller bizatihi kendileri mukallit zaten. O yüzden her
Müslüman’ın kendi dinine kitaba sünnete ve bir mezhebe uyması o mezhepte mevcut
haramı haram helali helal bilmesi zaruridir.
Mesela bakınız 4 mezhepte çalgı aletlerini dinlemek haram olduğu halde
Nurcular bunu helal saymaktalar. Resulullah (S.A.V.) sakalı salıverin, bıyıkları
kısaltın, (Buhari) diye emir vermesine rağmen Nurcular tam tersini
yapmakta sakalı kesip bıyık uzatmakta ve sakal uzatanlara gıcık
olmaktalar.
Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim’de hep cihadı emretmektedir. Cihad malum olduğu
üzere silahlı cihaddır. İslam’ı yeryüzüne hakim kılmak, yeryüzünden fitneyi kaldırmak için yapılır.
Bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Kuranı Kerimde :
Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. (Bakara 190)
Haram ay, haram aya karşılıktır: hürmetler (de) karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki muhakkak Allah, korkup sakınanlarla beraberdir. (Bakara 194)
Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı) . Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. (Bakara 216)
Dünyada fitne kalmayıp din, tamamen Allah’a ait oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. (Enfal 39)

Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza
ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. (Ankebut
69)
Bakara suresi ayet 216 da mevla teala kıtal hoşunuza gitmediği halde,
size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş
görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu
seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. buyuruyor. bu ayetin tefsirinde
Şam’ın müfessiri Mekhul: Bu kıtalın bilinen silahlı cihad olduğunu ve
hükmünün farzı ayn olduğunu beyan etmiştir. Kendisi tefsirde hüccettir ve
imamdır. (Fahreddin Razi Mefatihul Gayb)
Cihad islam şeriatını yaymak ve devletleri ele geçirerek oralarda
şeriatı hakim kılmaktır. Ancak buna rağmen mezkur zümre cihadın silahlı cihad
olmadığını buna lüzum olmadığını cihadın kalemle olduğunu ısrarla ifade
etmektedir. Bu açık bir şekilde İslam’ın bir rüknü olan cihadı
inkardır. 19 sefer gazveye çıkan Hz. Peygamber (S.A.V.)’e de iftiradır..
Gulam Ahmed Kadıyani İngiliz Hindistani vilayetine yazdığı bir mektupta
şöyle diyordu : 60 yaşındayım bu yaşa kadar Müslümanlara İngiliz
devletine saygı göstersinler ve İngiliz devletine karşı cihada girişmesinler
diye vaaz ve telkinlerde bulundum buda netice vermiş gözükmekte..
İşte pasif İslam cihadsız İslam ideolojisinden etkilenen bu mezkur
zümrenin bidatları bunlarla da bitmek bilmiyor. Risale-i Nur etrafında
şüpheler dolaşan ve içinde akaidi İslamiyyeye uymayan pek çok yazı bulunan bir
eser..
İşte ondaki bazı hatalar:
1- Ebced : Bu Müslüman imamların reddettiği Yahudi kabalacıların Mısır
büyücülerinin kullandığı harflerden bazı mana ve tarih çıkartmaktır ki
bu Risale-i Nurda Said Nursi’nin kudsi bir şahsiyet olduğu ve Risale-i
Nur’un semadan nüzul edildiği iddiasını tasdik için Said Nursi’ce çok defalar
risale-i kullanılmakta.
Kuran’ın ruhuna yabancı bir icraat olduğu için usulu tefsirde Kuran-ı
Kerim’den hüküm çıkarma yollarından biri olarak sayılmayan aksine bidat
olarak sayılan bir usul olduğu için hiçbir alim tarafından kullanılmayan
bu ebced Nurcular tarafından adeta takdis edilmektedir
2- Said Nursi’ye manevi işaretler geldiği ona bir nevi vahiy indiği
Hz. Ali’nin, İmam Rabbaninin, Seyyid Abdulkadiri Geylani’nin hep
onu müjdelediği gene zorlama ebced hesapları ile güya ispat edilmektedir
3- Kuran ayetleri ve hadisi şeriflerin hatalı tevilleri
4- Kuran harflerinden mana çıkarmaya çalışmalar, ki bunu tarihte hiçbir
muteber müfessir kullanmamıştır. Ne Peygamber (S.A.V.), ne sahabe, ne de tabiin böyle bir mana çıkarma işi yapmamıştır bu tefsir usulune ve kuranın tefsir
kaidelerine aykırıdır.
5- Zülfikar Risalesi (arapça teksir) 4.sayfasında risalei nurun kıyamete
kadar mescit ve minberlerde okunacağı iddiası ile gaybı bilmiş tarzda
ifadeler
6- Risale-i Nur’un arşı azamdan - tıpkı Kuran gibi - indiği iddiası
7- Arapça Farsça akaid kelam fıkıh hadis tefsir gibi mükemmel ilimlerin
okutulduğu Osmanlı medreselerine ise şöyle iftira edilmektedir. Bu eğitim
medreselerde 10 15 sene sürmekte. Ancak güya 10 15 hafta Risale-i Nur
okununca bu eğitimden daha iyi bir eğitim alınabiliyormuş. Soruyoruz hangi
Nurcu Arapça, Farsça fıkıh akaid kelam tefsir hadis biliyor? Hiçbiri.
8- Ankara Konferansı adı altında bazı risalelerin arkasında neşredilen
bir kaç sayfa tutarındaki bir yazıda ise aynen şu ifade kullanılmakta :
Asr-ı Saadetten bu yana Said Nursi gibi bir alimi bu ümmet
yetiştirmedi!!
İşte bu ifade ile tabiin, tebei tabiin içindeki binlerce din imamına en
önemlisi 4 imama hakaret edilmekte ve Said Nursi sahabe mertebesine
getirilmekte yüz binlerce hadis rivayet eden Abdurrezzak Teberani gibi
muhaddislerden daha ustun tutulmaktadır. Bu ise açıkçası bir saçmalamadan
başka birşey değildir.
9-eserde geçen hadislerin ekseriyasının zayıf ve mevdu olması
10-peygamberimiz sallahu aleyhi ve sellemden gelecek hazreti isa ile
beraber deccale karsi savasacak mehdinin inkar edilmesi ve eserde said
nursiye mehdi denilerek gercek mehdinin inkar edilmesi
11-risalei nurun beşer sozu degil allah kelamı oldugu ve semadan munzel
oldugu hatasiz oldugu iddiaları.ki sadece kuran vahiydir. hadis ise
vahyi gayri metluvvdur.imam şafii el umm u yazdıktan sonra imam muzeniye
al bak bu kitabi yazdım harika bir kitap hiç kusuru yok dedi.
ve imam muzeni kitabi okuduktan sonra dediki yaz sil yaz sil yani
hatalar bulmustu. ve kitap baya degisiklige ugrayinca imam şafi dediki
birdaha boyle soz etmeyecem ve anladımki kusursuz olan ancak kuranı
kerimdir.. der..
12-ayrıca risalei nurun tahrif edildigi bazı yayınevlerinin yayınladıgı
risalelere risalelerin aslından parcaların konmadıgı cıkarıldıgı
iddiaları nurcuları pek çok fırka halinde bölmüştür.
13-risalei nurun semadan allah tarafından inzal edildigi iddiasi
malumunuzdur. ancak risalei nur osmanlıca bir eserdir ve içinde osmanlıca dil
kıstaslarına aykırı pekçok hata mevcuttur. cenabı allah teala ve
tekaddes hazretleri kuranı kerimi arap lisanı uzre inzal buyurdular lakin
onda hiçbir arapça dil kuralına aykırılık yoktur.
allah abes işten ve hata yapmaktan munezzehdir. eger o osmanlıca bir
vahiy inzal etse idi ki etmemiştir. boyle demek küfürdür allahın son
vahyi kuranı kerimdir başka vahyi yoktur ve olmayacaktır.
cenabı allah eger osmanlıca bir vahyde bulunsa idi elbette o lisanı çok
iyi bildiginden o lisana ait eserde hiç hata yapmazdı. demekki risalei
nuru allah inzal etmedi. yada fısıldamadı haşa. ozaman bu risaleleri
kim fısıldadı???
14-Şuâlar, 434. sayfada Risale-i Nur müellifinin tahsil hayatı üç aydan
başka mevcut olmadığı halde.. deniliyor. 3 ay egitim alan biri nasıl
zamanın en buyuk alimi sayılabilirki?
15-şualar 542. sayfadada Evet o zât (Said Nursî) daha hal-i sabavette
iken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere üç aylık bir
tahsil müddeti içinde ulûm-u evvelîn ve âhîrine ve ledünniyat ve hakaik-ı
eşyaya ve esrar-ı kâinata ve hikmet-i İlâhiyeye vâris kılınmıştır ki,
şimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyâya kimse nail olmamıştır.deniliyor.
insan biraz mutevazi olur ve haddini bilir bukadarını soyleyebiliriz..
16- Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, 78, da deniliyorki Medrese usulünce onbeş
sene ders almakla okunan kitapları Resâil-in-Nur müellifi yalnız üç
ayda tahsil etmiş herhalde bu zat senelerini ilme harcayan sabahlara
kadar uykusuz kalan ilmi ogrenmek için omrunu veren 4 faziletli imam ve
onlarca muctehidini kiramdan daha alimdi. bazı haberlerde sahabelerin
bakara suresini 10 senede ogrendigi rivayet edilmiştir.
Sahabeden yuksek oldugunu bu ummetten kimse iddia etmemişti. sadece
birisi ibni arabi velilerin nebilerden efdal oldugunu iddia etmisti ki
şamda kafası vuruldu. çünkü bu sozuyle zındık olmuştu
17- tarihçei hayat isimli kitabta abisi ile sık sık doguştugu
yazmaktadır. islamda buyuge saygı esas degilmidir? ki abisi ise bir muderris
imiş
18- Bediüzzaman Said Nursî, 32, İlk Hayatı. isimli kitapta allamei asır
olarak soz ediliyor said nursi den.. kimseye soru sormamış.. acaba o
şeyhulislam cemaleddin efendi den alimmidir? acaba o şeyhulislam musa
kazım efendiden alimmidir? ya şamın mufessiri cemaleddin kasımîden demi
alimdir?
o devirde yaşan muhammed abduh reşid rıza allame meragi ve binlerce
müftüden demi alimdir? soruyoruz ve şaşıyoruz. madem okadar alimdi neden
kendisini şeyhulislamlıga veya fetavahanei ali osman riyasetine yahut
meşayihi islamiye azalıgına getirmediler?
19-Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, 21-22, Parlak Fıkralar ve Güzel
Mektuplar/Sadakatta Meşhur Olan Barlalı Süleyman’ın Vazife-i Sadakatını Tamamiyle
Yapan Isparta Süleymanı Rüşdü’nün Bir Fıkrasıdır.
Bu rada ruyalardan bahsediliyor ve said nursinin gordugu ve şakilerinin
gordugu ruyalar aktariliyor tabi bunlar hep said nursinin musadesi ve
tashihi ile basilmis seylerdir talebelerinin sozleri olmasi birsey
degistirmez bu itikada aykiri sozleri kamil bir sey gordugu anda imha eder
ve talebelerini azaralr idi boyle yapmayin derdi .. velhasıl rivayetler
sunlardır
Birincisi: Risale-i Nur şâkirdlerinden Rıza görüyor: Hazret-i Peygamber
Aleyhissalâtü Vesselâm, camide Ebu Bekir-is-Sıddîk Radıyallahu Anh’a
emrediyor: "Çık hutbe oku" Ebu Bekir-is-Sıddîk koşarak minberin en
yukarı basamağına kadar çıkar, hutbe okur. Hutbe içinde cemaate der ki: "Bu
söylediğim hakikatların izahatı "Yirmidokuzuncu Söz"dedir..."
tarihte yazilmis binlerce islami kitap oldugu halde ebu bekire risalei
nur okutuluyor - haşa -
Dördüncüsü: Risale-i Nur şâkirdlerinden Nazmi’dir.
Rü'yasında ona diyorlar ki: Risale-i Nur şâkirdleri îmansız ölmezler, kabre
îmanla girerler.deniliyor. işte bu sozle resmen ednulujans satiliyor.
20- irtidad ettigi mahkeme kararınca sabit olan ibni arabi kitabin pek
cok yerinde kaddesallahu sırrıhul aziz gibi sozlerle takdis ediliyor
21-ehli sunnetin mudafii 2 imam olan imam ibni teymiyye ve ibni kayyım
el cevziyyeye ise pekcok hakaretler ediliyor..
22-muşarun ilehyin yasadıgı asırda çok meşhur olan suudi arabistandaki
ehli hadis hareketi vahabilik olarak nitelendiriliyor. soruyorum bu
ehli hadisin hangi kitabini okududa said nursi onları bidatcılıkla
kafirlikle sucluyor?
bu insanlarin hangi sozu onları kufre goturuyor? lutfen bunu izah etsin
onun takipcileri cunku bunlar o asırda suudi arabitandaki müslümanlara
karşı olan bir kısım osmanlı emirlerinin çıkarttıgı yaygaralara
kapilan birinin sozlerine benziyor.
23-bazı risalelerin 10 dakkada 15 dakkada yazıldıgı risalelerin altına
tasdik için konulan imzalar ise bunları said nursinin yazmadıgı allahın
haşa yazdıgı bir mucize oldugu gibi sapık fikirleri gonullere
sepmektedir. risalei nurun isim karmaşası ve daha nice sozun uzamaması için
yazmadıgımız bidatlarla doludur risalei nur
ayrıca cemaat içerisindede pekcok bidata rastlanmakta namazlardan sonra
sadece nurcular için ve said nursi için dua edilerek onu ve zumresini
müslümanlardan ayırarak yeni bir din mezheb meydana getirme çabaları.
salaten tuncina, ya kerim ya allah ya şerif ya allah gibi uydurma zikir
ve virdlerle vakitlerini harcamalari pegyamberin evlenin diye pekcok
hadisi olmasına ragmen bu arkadaslarıan 35 ine kadar evlenmemeleri allah
tealanın kuranı kerimde cilbabı emretmesine ragmen
Kadın ve kızlarının yüz ve ellerini açmaları ve örfumuzde adetimizde
olmayan acaip tesettur modelleri geliştirmeleri kızlarına saç açıp kadın
erkek karışık sınıflarda okul okumalarını emretmeleri devleti guya ele
geçirmek için harb okuluna adam sokarak onlara sen namazı abdestsiz ve
ima ile kıl demeleri ise cemaat içinde her biri küfür olan
icraatlardandır.
Bu yazıları yazdım cunku müslümanları bu küfür cereyanına dair uyarmak
vazifemdir.müslüman nurcu geçinen insanların ardından gitme.kitap
sunnet ve baglı oldugun mezheb sana yeter. ve sallahu ala seyidina
Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain...

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ogretmen ismail( K.okuyan2012hotmail.com ), 21.12.2012, 12:14 (UTC):
Hatırlarsanız size çok dua etmiştim öçncedende sitenizi beğenmiştim. Açıkçası Bediuzzamanla ilgili bu saçmalıklarınızı okuyunca sizin adınıza üzüldüm.Tarih ogretmeniyim,hamd olsun iyi bir islami bilgim vardır. Oyleki iyi ve dogruya hakkını verdigim gibi yanlıslkarıd a görebilecek kadear. kardesim,hakkınızda yoırum yapmayacamö,ama yazdıklarınız da cok olcusuz ve seviseyiszce yazmıssınız. Mu'minin ferasetinden korkun. Boyle fethulla gulene laf edecem diye Bediuzzamana saldırmaları bir musluman nasıul yapar? Neden 2sının arasındakı farkı goremez. Adamın yahudilerce nurculugu ve rısalee-i nurları bıtırmek icin kullanılan turva atı olarak nasıl goremezsiniz. Neden dunyada kendınızden baskasına islamiyeti kıyamıyorsunuz? cepheyi buyutuyorsunuz? Sacmalıklarınız dolu. Bakın dıyorsunuz ki neden kendini seçmediler seyhulislam olarak?

Yorumu gönderen: Malum Şahıs( ehlisunnetgmail.com ), 25.04.2012, 14:55 (UTC):
Siz(ler); Kendisinden bihaber olduğunuz Ummanlarda kürek çekmeye devam edin...!
Burda uydurduğunuz uydurmalar; tamamen siz(ler)in uydurması...Güya Ehl-i Sünnet adına konuşuyorsun(uz)...Ama kendin(iz) Ehl-i SÜnnet'ten bihabersin(iz)..!
Ya HU...Hoşaftan anlamayan(lar)ın hoşaf hakkında konuşmasını bir türlü anla(ya)mıyorum...
Allah Beyni kullanmayı nasip etsin....
Beyin bedava ama kullanmak...İşte o bewdava değil...! :)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Toplam 142281 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
islamakidesi.tr.gg